ปัจจุบัน NGINX ถือได้ว่าเป็น Web Server ที่ถูกเลือกใช้งานจากองค์กรทั่วโลกเป็น อันดับหนึ่ง โดย NGINX ถูกออกแบบให้เป็นซอฟต์แวร์แบบ All-in-one… — ปัจจุบัน NGINX ถือได้ว่าเป็น Web Server ที่ถูกเลือกใช้งานจากองค์กรทั่วโลกเป็น อันดับหนึ่ง โดย NGINX ถูกออกแบบให้เป็นซอฟต์แวร์แบบ All-in-one ที่สามารถนำไปปรับใช้ในรูปแบบ Load Balancer, API Gateway และ Reverse Proxy โดยทีม Dev (นักพัฒนาโปรแกรม) และทีม DevOps ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ด้วยการใช้งานที่มีความหลากหลาย (Many use case) เลยทำให้ทีม Dev และทีม DevOps จำเป็นต้องใช้ NGINX อินสแตนท์จำนวนมาก กระจายอยู่ใน Infrastructure เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานและสามารถที่จะรองรับจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และคำถามเหล่านี้ เป็นเรื่องน่าปวดหัว สำหรับทีม Dev และทีม DevOps…

[NGINX] Scaling Production Apps with NGINX Instance Manager.
[NGINX] Scaling Production Apps with NGINX Instance Manager.

I have notied error message on login ssh screen:

“ -bash: warning: setlocale: LC_CTYPE: cannot change locale (UTF-8): No such file or directory”

At my searching in search engine. I have found about message and some people mention ways fixed it, as below.

  1. Adding content below to file /etc/environment .
LANG=en_US.utf-8
LC_ALL=en_US.utf-8

2. Create local file manual with command.

localedef -i en_US -f UTF-8 en_US.UTF-8

3. For my use case is using iTerm2’s on MacOS, above can’t fixed. I must have setting iTerm2 in Preference → Profile → Terminal → Envionment . Unchecked Set local variables automaticallty

--

--